Technikum STM

Rekrutacja

Rekrutacja do Technikum

Oferta Technikum STM skierowana jest do absolwentów szkół podstawowych. Proponujemy naukę w szkole 5-letniej. Szkoła umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zdobycie świadectwa dojrzałości.

Kto może zostać uczniem Technikum

Uczniem Technikum może zostać każda osoba, która:

 • ukończyła 8-letnią szkołę podstawową.

Jak zostać uczniem Technikum STM?

Należy udać się do punktu rekrutacyjnego przy ul. Nadrzecznej 7 w Częstochowie (budynek Wyższej Szkoły Lingwistycznej) wraz z rodzicem/opiekunem i dostarczyć:

 1. Podanie o przyjęcie do szkoły (do pobrania poniżej)
 2. Po zakończeniu roku szkolnego dostarczyć:
  1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  2. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie
  4. 2 fotografie legitymacyjne
  5. Orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej*

(*dokument wymagany w przypadku wystąpienia potrzeby kształcenia specjalnego, bądź w przypadku wystąpienia obniżonych wymagań edukacyjnych)