Technikum  STM 

Rekrutacja

Rekrutacja do Technikum

Kto może zostać słuchaczem Technikum

Uczniem Technikum może zostać każda osoba, która:

 • ukończyła gimnazjum
 • ukończyła 8-letnią szkołę podstawową

Jak zostać uczniem Technikum STM?

Należy udać się do punktu rekrutacyjnego przy ul. Nadrzecznej 7 w Częstochowie (Wyższa Szkoła Lingwistyczna) lub ul. Kilińskiego 5 w Częstochowie wraz z rodzicem/opiekunem i dostarczyć:

 1. Podanie o przyjęcie do szkoły (do pobrania poniżej)
 2. Po zakończeniu roku szkolnego dostarczyć:
  1. Świadectwo ukończenia gimnazjum /ośmioklasowej szkoły podstawowej
  2. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego / egzaminu ośmioklasisty
  3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie
  4. 2 fotografie legitymacyjne
  5. Orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej*

(*dokument wymagany w przypadku wystąpienia potrzeby kształcenia specjalnego, bądź w przypadku wystąpienia obniżonych wymagań edukacyjnych)