TechnikumSTM 

Technik rachunkowości – kwalifikacje

Pełne kwalifikacje

Wykształceni przez nas absolwenci kierunku technik rachunkowości posiadają kwalifikacje w zakresie:

 • posługiwać się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi oraz pojęciami z zakresu prawa, statystyki i sprawozdawczości,
 • stosować marketingową strategię działania przedsiębiorstwa,
 • korzystać z różnych źródeł prawa,
 • interpretować ogólne prawa ekonomiczne oraz stosować zasady rachunku ekonomicznego,
 • stosować zasady organizacji pracy, w tym organizować pracę własną i pracę niewielkich zespołów ludzkich,
 • szacować (weryfikować) wyniki obliczeń,
 • wykonywać podstawowe prace kancelaryjne, w tym redagować pisma, a także sporządzać protokoły, sprawozdania, notatki służbowe oraz redagować telegramy i telefonogramy,
 • prowadzić korespondencję w sprawach osobowych, finansowych, a także korespondencję z kontrahentami przedsiębiorstwa i innymi instytucjami,
 • pisać na maszynie i wykonywać czynności pozwalające na zachowanie sprawności tej maszyny, a także obsługiwać typowe maszyny i urządzenia biurowe, w tym posługiwać się komputerem PC, a w szczególności:
 • posługiwać się wybranymi elementami systemu operacyjnego,
 • korzystać z wybranego systemu zarządzania bazą danych,
 • posługiwania się wybranym arkuszem kalkulacyjnym,
 • biegłego posługiwania się wybranym edytorem tekstowym,
 • wykorzystywania komputerów w gromadzeniu i przygotowywaniu informacji niezbędnych w zarządzaniu,
 • korzystania z opracowań statystycznych i innych źródeł danych oraz opracowywania i prezentowania materiału statystycznego,
 • stosowania zasad dobrego wychowania oraz kształtowania aparycji (ubiór, sposób poruszania się, fryzura, higiena osobista),
 • prowadzenia spraw wynikających ze współpracy przedsiębiorstwa z: instytucjami finansowymi (banki, ubezpieczyciele, biura maklerskie), organami administracji rządowej, organami samorządu terytorialnego, krajowymi przedsiębiorstwami oraz niektóre sprawy z podmiotamizagranicznymi,
 • obliczania i odprowadzania podatków oraz prowadzenia typowych zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz ewidencjach przychodów,
 • prowadzenia negocjacji,
 • sporządznia planu działania małego przedsiębiorstwa oraz sporządzania planów finansowych,
 • stosowania podstawowych metod analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, w tym zasady i metody analizy finansowej (obliczać i interpretować miary, i wskaźniki, a także posługiwać się rachunkiem procentowym, odsetkowym i dyskontowym),
 • wykorzystywania w praktyce znajomościpodstawowych zagadnień ekonomicznych dotyczących zwłaszcza: zarządzania i jego funkcji, marketingu, systemu finansowego państwa i jednostek samorządu terytorialnego, to jest: gmin, powiatów i województw samorządowych, systemu finansowego przedsiębiorstw, systemu finansowego jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, środków specjalnych jednostek budżetowych, funduszów celowych, systemu finansowego instytucji finansowych, teorii pieniądza, funkcjonowania międzynarodowych instytucji finansowych,
 • stosowania zasad rachunkowości (w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą, instytucjach finansowych, jednostkach i zakładach budżetowych oraz gospodarstwach pomocniczych, objętych budżetem państwa i jednostek samorządu terytorialnego) to jest: sporządzania i kontrolowania dokumentów księgowych, ewidencjonowania zmian zachodzących w majątku i kapitale, ustalania wyniku finansowego, sporządzania zestawień obrotów i sald, rachunku zysków i strat oraz bilansu, interpretowania zapisów księgowych dokonywanych w różnych formach, w tym również przy wykorzystywaniu komputerowej techniki obliczeniowej, z uwzględnieniem rachunkowości: finansowej, rzeczowej, podatkowej, zarządczej lub kosztów oraz sprawozdań finansowych i ich analizy,
 • sporządzaniapodstawowych sprawozdań finansowych oraz wykorzystywania ich w kontaktach z otoczeniem,
 • posługiwania się podstawowymi narzędziami rachunkowości zarządczej,
 • wykorzystywania nowoczesnych metod techniki (rachunkowość informatyczna),
 • rozumienia potrzeby ciągłego samokształcenia w celu aktualizacji posiadanych wiadomości i umiejętności.