Szkoła Policealna PSESIE

Technik BHP

OKRES KSZTAŁCENIA: 1,5 ROKU (3 SEMESTRY)

Przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące BHP w zakładzie oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń, bada przyczyny wypadków w pracy oraz prowadzi ich rejestr. Odsuwa od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona, współpracuje ze służbą zdrowia w zakresie badań oraz profilaktyki zdrowotnej pracowników, ze służbą pracowniczą, związkami zawodowymi, społeczną inspekcją pracy oraz innymi komórkami wewnętrznymi zakładu w sprawach BHP. Prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.

Wykształceni przez nas absolwenci kierunku technik BHP posiadają pełne uprawnienia do podjęcia pracy w:

  • małych i średnich przedsiębiorstwach jako pracownicy ds. BHP,Meeting. A smiling and positive group of architectures standing together and specking about construction project with construction works on a background
  • firmach zajmujących się organizacją szkoleń z zakresu BHP.

Absolwenci kierunku technik BHP posiadają kwalifikacje w zakresie:

  • oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy,
  • rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych
    z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy,
  • inicjowania i wprowadzania rozwiązań technicznych i organizacyjnych mających wpływ na poprawę warunków BHP,
  • współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych,
  • organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Absolwenci tego kierunku otrzymują świadectwo ukończenia szkoły oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim honorowanym na terenie Unii Europejskiej.

 

Szkolny plan nauczania.pdf - POBIERZ