Szkoła Policealna PSESIE

Technik administracji – kwalifikacje

Pełne kwalifikacje

Wykształceni przez nas absolwenci kierunku technik administracji posiadają kwalifikacje w zakresie:
 • interpretowania i stosowania przepisów prawa, korzystania ze swoich praw;
 • kierować się zasadami praworządności;
 • załatwiać indywidualne sprawy administracyjne;
 • przygotowywać projekty umów cywilnoprawnych i innych dokumentów;
 • przygotowywać projekty aktów normatywnych i administracyjnych właściwych dla urzędu;
 • gromadzić i wykorzystywać informacje niezbędne w procesach decyzyjnych;
 • interpretować podstawowe pojęcia i zjawiska ekonomiczne;
 • opisać istotę funkcjonowania administracji publicznej: rządowej i samorządowej;
 • interpretować procesy gospodarcze w kategoriach systemowych;
 • określać zasady organizacji i zarządzania podmiotów gospodarczych;
 • posługiwać się metodami analizy ekonomicznej i finansowo-księgowej;
 • posługiwać się dokumentacją księgową;
 • wykorzystywać ewidencję finansowo-księgową w odniesieniu do jednostek i zakładów budżetowych oraz przedsiębiorstw;
 • organizować pracę własną i w zespołach, samodzielnie podejmować decyzje;
 • kompetentnie przyjmować i załatwiać interesantów;
 • stosować zasady obiegu informacji w urzędach administracji publicznej i przedsiębiorstwach; prawidłowo przyjmować, segregować i klasyfikować dokumenty;
 • prawidłowo przechowywać akta zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • prowadzić korespondencję, redagować teksty i ich syntezy (sprawozdania, protokoły, notatki służbowe itp.);
 • przygotowywać narady, zebrania, konferencje, sesje itp.;
 • wykorzystywać i obsługiwać nowoczesne urządzenia techniki i łączności biurowej;
 • praktycznie stosować normy obyczajowe i etyczne;
 • stosować elementy psychologii społecznej i socjologii;
 • publicznie prezentować i bronić stanowiska urzędu, firmy;
 • posługiwać się przynajmniej jednym językiem obcym;
 • samodzielnie uaktualniać nabytą wiedzę i podnosić kwalifikacje;
 • sporządzać harmonogramy prac, szacować ich czasochłonność oraz analizować koszty;
 • komunikować się, wyszukiwać i przetwarzać informacje;
 • działać twórczo