Szkoła Policealna PSESIE

Technik administracji

OKRES KSZTAŁCENIA: 2 LATA (4 SEMESTRY)

Organizuje i gromadzi informacje, dokumentację oraz prowadzi wewnętrzną koordynację działalności jednostek organizacyjnych.

Organizuje przepływ informacji pomiędzy różnymi jednostkami instytucji w celu udzielania pomocy kierownikom i innemu personelowi. Sporządza protokoły i sprawozdania z posiedzeń i zebrań, kontroluje i porządkuje akta prawne i dokumenty.

Prowadzi korespondencję, redaguje pisma urzędowe, wykorzystuje nowoczesne urządzenia techniki i łączności biurowej.

Wykształceni przez nas absolwenci kierunku technik administracji posiadają pełne uprawnienia do podjęcia pracy w:

  • jednostkach samorządu terytorialnego,happy young business woman working in office
  • administracji rządowej,
  • przedsiębiorstwach,
  • organizacjach społecznych i samorządowych.

Absolwenci kierunku technik administracji posiadają kwalifikacje w zakresie:

  • prowadzenia korespondencji, redagowania pism urzędowych, sporządzania sprawozdań dotyczących spraw administracyjnych i organizacyjnych przedsiębiorstwa i instytucji,
  • przygotowania projektów umów cywilnoprawnych, aktów normatywnych i administracyjnych oraz przechowywania dokumentów zgodnie z przepisami,
  • rozpoznawania problemów interesantów oraz rozwiązywania ich zgodnie z właściwymi przepisami prawnymi,
  • stosowania zasad obiegu informacji w urzędach administracji publicznej i  organizacyjnych przedsiębiorstwa lub instytucji,
  • prowadzenia podstawowej dokumentacji księgowej.
Absolwenci tego kierunku otrzymują świadectwo ukończenia szkoły oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim honorowanym na terenie Unii Europejskiej.   Szkolny plan nauczania.pdf - POBIERZ