Szkoła Medyczna STM

Opiekunka dziecięca – kwalifikacje

Pełne kwalifikacje

Wykształceni przez nas absolwenci kierunku opiekunka dziecięca posiadają kwalifikacje w zakresie:

 • wyjaśniania pojęć z zakresu rozwoju psychomotorycznego dziecka;
 • diagnozowania i oceniania poziomu rozwoju psychomotorycznego dziecka;
 • stwarzania warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka;
 • doskonalenia sprawności motorycznej i manualnej dziecka;
 • planowania i organizowania zabaw w poszczególnych okresach rozwojowych dziecka;
 • uczenia dzieci posługiwania się przedmiotami codziennego użytku i zabawkami;
 • planowania oddziaływań wychowawczych, z uwzględnieniem sfery emocjonalnej i społecznej dziecka;
 • wykorzystywania utworów literackich w pracy z dzieckiem;
 • stwarzania warunków zapobiegających powstawaniu choroby sierocej u dzieci;
 • wykonywania pomocy do zabaw;
 • wykorzystywania muzyki w pracy z dziećmi;
 • kształtowania u dzieci pozytywnych przyzwyczajeń i nawyków;
 • nawiązywania i podtrzymywania emocjonalnego kontaktu z dziećmi;
 • organizowania pracy wychowawczej z dziećmi w poszczególnych grupach rozwojowych;
 • stymulowania aktywności poznawczej dzieci, kształtowania osobowości i pozytywnych stanów emocjonalnych u dzieci;
 • modyfikowania metod wychowawczych w pracy z dziećmi z zaburzeniami w rozwoju i z problemami wychowawczymi;
 • wykonywania czynności pielęgnacyjnych zaspokajających potrzeb biologicznych dziecka;
 • prowadzenia zajęć wychowawczych zaspokajających potrzeby psychospołeczne dziecka;
 • rozróżniania czynników chorobotwórczych, klasyfikowania i charakteryzowania chorób dziecięcych;
 • współpracowania z zespołem terapeutycznym przy pielęgnacji chorego dziecka;
 • dbania o bezpieczeństwo dzieci;
 • rozpoznania symptomów zespołu dziecka krzywdzonego;
 • udzielania pierwszej pomocy;
 • podejmowania działańa profilaktycznych;
 • wyjaśniania znaczenia edukacji prozdrowotnej w ochronie zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego dziecka;
 • planowania i realizowania edukacji prozdrowotnej i promowania postaw prozdrowotnych;
 • współpracowania w zespole wychowawczo-pielęgnacyjnym;
 • korzystania z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych;
 • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 • organizowania stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 • postępowania zgodnie z zasadami etyki;
 • przestrzegania praw dziecka;
 • stosowania przepisów prawa dotyczących wykonywania zadań zawodowych;
 • stosowania przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej.