Szkoła Medyczna STM

Opiekunka dziecięca

OKRES KSZTAŁCENIA: 2 LATA (4 SEMESTRY)

Zajmuje się opieką, pielęgnowaniem i wychowaniem małych dzieci wspomagając rodzinę lub, gdy jej nie ma, zastępując ją. Istotą zawodu jest zapewnienie dziecku bezpieczeństwa, tworzenie prawidłowych warunków higieniczno-zdrowotnych oraz stymulowanie rozwoju psychofizycznego.

Wykształceni przez nas absolwenci kierunku opiekunka dziecięca posiadają pełne uprawnienia do podjęcia pracy w:

 • żłobkach;cute mother and child boy play together indoors at home
 • przedszkolach;
 • domach małego dziecka;
 • sanatoriach;
 • dziecięcych oddziałach szpitalnych;
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
 • środowisku domowym dziecka.

 

Absolwenci kierunku opiekunka dziecięca posiadają kwalifikacje w zakresie:

 • określania poziomu rozwoju fizycznego i psychomotorycznego dziecka;
 • planowania pracy opiekuńczej, pielęgnacyjnej i wychowawczej w zależności od wieku dziecka
  i rodzaju placówki sprawującej opiekę;
 • prowadzenia zabaw i zajęć stymulujących rozwój dziecka;
 • kształtowania cech osobowości dziecka oraz pożądanych przyzwyczajeń i nawyków;
 • kształtowania aktywności i samodzielności dziecka;
 • zaspokajania potrzeb biologicznych i psychospołecznych dziecka;
 • nawiązywania i utrzymywania uczuciowego kontaktu z dzieckiem;
 • czuwania nad zgodnym z normami żywieniowymi odżywianiem dziecka;
 • obserwowania stanu zdrowia dziecka;
 • stosowania prostych zabiegów leczniczych i profilaktycznych oraz podawania leków na zlecenie lekarza;
 • współpracy z rodzicami i prawnymi opiekunami dziecka.

Absolwenci tego kierunku otrzymują świadectwo ukończenia szkoły oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim honorowanym na terenie Unii Europejskiej.

 

Szkolny plan nauczania.pdf - POBIERZ