Szkoły   STM

Egzamin maturalny – wyniki, termin poprawkowy

Wyniki egzaminu i świadectwa dojrzałości można odbierać w sekretariacie szkoły od dnia 5 lipca 2016 roku.

Także 5 lipca uruchomiony został na stronie www.oke.jaworzno.pl Serwis dla maturzystów umożliwiający zdającym indywidualne zapoznanie się z wynikami egzaminu. Obowiązują loginy i hasła przekazane zdającym w lutym bieżącego roku.

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych (oraz jednego dodatkowego – dla zdających nową maturę), a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo do przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

1. Część pisemna – 23 sierpnia 2016 r. (godz. 9:00)

2. Część ustna – 24-26 sierpnia 2016 r.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 12 lipca 2016 r. oświadczenia absolwenta o woli ponownego przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym (zał. 7a_N).