Szkoły   STM

Egzamin maturalny – wyniki, termin poprawkowy

Wyniki egzaminu i świadectwa dojrzałości można odbierać w sekretariacie szkoły (ul. Kilińskiego 5) od dnia 30 czerwca 2017 roku.

Także 30 czerwca uruchomiony został na stronie www.oke.jaworzno.pl Serwis dla maturzystów umożliwiający zdającym indywidualne zapoznanie się z wynikami egzaminu. Obowiązują loginy i hasła przekazane zdającym w lutym bieżącego roku.

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych (oraz jednego dodatkowego – dla zdających nową maturę), a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo do przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

  1. Część pisemna – 22 sierpnia 2017 roku (godz. 9:00).
  2. Część ustna – 23-25 sierpnia 2017 roku.

Warunkiem przystąpienia  do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 7 lipca 2017 roku oświadczenia  absolwenta o woli ponownego przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym (zał. 7a_N lub zał. 7b_S).