Szkoły   STM

Egzamin maturalny – wyniki, termin poprawkowy.

Wyniki egzaminu maturalnego i świadectwa dojrzałości można odbierać w sekretariacie szkoły (ul. Kilińskiego 5) od dnia 3 lipca 2018 roku. Także 3 lipca uruchomiany został na stronie www.oke.jaworzno.pl Serwis dla maturzystów umożliwiający zdającym indywidualne zapoznanie się z wynikami egzaminu. Obowiązują loginy i hasła przekazane zdającym w lutym bieżącego roku.

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych (oraz jednego dodatkowego – dla zdających nową maturę), a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo do przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:
1. Część pisemna – 21 sierpnia 2018 roku (godz. 9:00)
2. Część ustna – 21-22 sierpnia 2018 roku.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników tj. do dnia 10 lipca 2018 roku pisemnego oświadczenia o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu (Zał. 7a_N lub Zał. 7b_S).

Zal_7a_Oswiadczenie_o_przystapieniu_do_egzaminu_poprawkowego_NF
Zal_7b_S_Oswiadczenie_o_przystapieniu_do_egzaminu_poprawkowego_SF